Sobre a fábrica, o asfaltado e a poda da zona verde

A fábrica de cepillos colindante con Augas Mansas ten as portas rotas, e comprobamos que con frecuencia entra xente. A directiva da asociación de veciños informou da situación a Uxía Lemus, concelleira de urbanismo, quen á súa vez contactou coa empresa propietaria para que esta tome medidas ao respecto.

Por outra banda, como sabedes, estes días están asfaltando varias estradas que pasan pola urbanización. Por petición dos veciños se presentou un escrito no concello reclamando a retirada dunha antiga caixa de luz en mal estado e un poste de luz que restan 60 cm á vía e poderían chegar a ser un perigo para a circulación:

A caixa e o poste en mal estado.

Tamén se reclamou unha vez máis, por escrito e nunha entrevista con medio ambiente, a limpeza da finca da zona verde que a día de hoxe segue a monte e con vexetación que supera en varios lugares os dous metros de altura.

Limpeza zona verde

Esta mañá presentamos por rexistro no Concello a solicitude de limpeza da zona verde da urbanización. Como sabedes, a zona verde divídese en varias parcelas; unha delas é de propiedade municipal, outra pertence a un particular. O concello corta a herba perdiódicamente na zona que lle corresponde, pero a persoa propietaria da zona privada non, de maneira que a día de hoxe a altura da maleza supera nalgúns puntos os dous metros. Confiamos que con esta solicitude o problema quede solucionado en breve.

Piscinas temporalmente pechadas

Debido a obras de mantemento urxente, as piscinas da urbanización permanecerán pechadas durante estos días, e non será posible utilizalas. En ditas obras estanse utilizando productos químicos, que poden afectar á calidade da auga.

Infórmannos de que a data de apertura está prevista para o vindeiro venres 4 de xuño.

Piscinas pechadas ata novo aviso

Debido a no poder dar cumplimento a la Orden SND/414/2020 de 19 de mayo, las piscinas de Augas mansas permanecerán cerradas hasta que se pueda la seguridad de todos los usuarios.

La Directiva de esta Comunidad de Propietarios Augas Mansas no se hace responsable de que los usuarios no respeten dichas normas.

Recordando que pueden ser sancionados por las autoridades competentes por no cumplirlas.

Cartel informativo pegado na porta das piscinas

Apertura das piscinas comunitarias

El pasado 16 de mayo se publicó la Orden SND/414/2020, de 19 de mayo, en la misma se establecen las condiciones para la apertura al público de las piscinas recreativas, aplicable a las de las comunidades de propietario. Y siempre que se adopten las medidas necesarias para que tanto las instalaciones como el agua del vaso estén libres de microorganismos patógenos y de sustancias que puedan afectar negativamente la salud del usuario. SOLO APLICABLE A TERRITORIOS EN FASE 2.

Para la apertura se exigen entre otros los siguientes puntos:

  • El aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de 2 metros.
  • Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.
  • Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como después, se procederá a la limpieza y desinfección diaria de dichas instalaciones. Teniendo que ser de al menos tres veces al día en aquellas superficies con mayor contacto por parte de los usuarios.
  • Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.
  • En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos 2 metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios.A día de hoy algunos de estos puntos se podrían cumplir, si bien otros supondrían un gasto extra para los propietarios, gastos que deberían aprobarse en junta de propietarios. Reuniones que aun no se pueden llevar a cabo.

Dado que no se pueden cumplir todos los puntos anteriores, ni garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios, NO SE PUEDE ADELANTAR LA APERTURA ESTE AÑO DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES, salvo que existan modificaciones en la normativa sanitaria actual que así lo facilite.

Recordando que como norma general, las piscinas de esta Comunidad de Propietarios abrirán del 1 de junio al 30 de septiembre de cada año (aprobado en Junta General de Propietarios 29/02/2008 y 23/05/2008)

La Directiva de la Comunidad de Propietarios de Augas Mansas no se hace responsable de que los usuarios no respeten dichas normas.

Comunidad de Propietarios de Augas Mansas, Teo, a 27 de mayo de 2020

Campaña do Concello para ensinar a combater a nespra asiática

O Concello inicia unha campaña para combater a nespra asiática e a súa incidencia no termo municipal. A planificación desta iniciativa local quere adaptarse a cada época do ano para que a prevención sexa máis eficaz e minimizar a presenza desta especie invasora no noso territorio.

A primeira acción será unha charla aberta á veciñanza hoxe sábado 13 de xaneiro ás 19:00 horas no Salón de plenos da que se encargará o entomólogo Lolo Andrade.

A información completa pódese ler na web do Concello.